15 januari 2009

NWO-subsidie voor Marijke Meijer Drees en Sonja de Leeuw

Marijke Meijer DreesSonja de LeeuwDr. Marijke Meijer Drees en prof. dr. Sonja de Leeuw verwierven in het kader van de Vrije competitie Geesteswetenschappen van NWO subsidie voor het onderzoeksproject The Power of Satire: Cultural Boundaries Contested.

Satire, het spottend aanvallen van hooggeplaatste personen, heilige huisjes en taboes, heeft de macht culturele grenzen te testen en een hele cultuur uit te dagen door tradities, conventies, normen en waarden van die cultuur belachelijk te maken. Hoe grootschalig en instabiliserend satire kan zijn, blijkt uit de mondiale impact van bijvoorbeeld de Deense Mohammed-cartoons, en iets verder terug in de tijd de roman Duivelsverzen van Salman Rushdie.

Intermediaal
Satirische uitingen manifesteren zich als een onderhandelingsproces waarin verschillende groepen of individuen zich de verbeelding van cultuur toe-eigenen en culturele grenzen markeren. Dit proces is behalve intercultureel ook intermediaal van aard: het speelt zich af in een netwerk van media, zoals gedrukte teksten en prenten (cartoons), theater, televisie, films en uiteraard ook het internet. Satire heeft geen thuisbasis, noch in de tijd, noch in de ruimte. Satire reist door verschillende periodes heen, en door alle media die in die periodes voorhanden zijn.

Westerse en Islamitische context
In vier deelprojecten wordt de relatie tussen culturele in- en uitsluiting en grensvorming enerzijds, en kenmerken van satirische uitingen en mediakeuzes anderzijds, bestudeerd. Daarbij wordt satire bestudeerd in de eenentwintigste en de achttiende eeuw, en in een westerse en een Islamitische context. Het project valt binnen het universitaire onderzoeksfocusgebied Cultures & Identities.

   

^ naar boven