- English text below -

Nieuwsbrief bezuinigingen en herprofilering
 
 

Beste collega’s,
 
Op 9 januari hebben we tijdens onze traditionele Nieuwjaarslunch in grote getale samen het glas geheven op het 2012. Ik heb tijdens de lunch een toespraak gehouden; de tekst van deze nieuwsbrief is daarop gebaseerd.
 
Taskforces en nieuw beleid voor faculteit 

Vlak voor het kerstreces hebben de drie Taskforces die ik heb ingesteld om mij van advies te dienen over het onderwijs, het onderzoek en de ondersteuning, hun rapport ingeleverd. Ik hoop iedereen in de eerste helft van februari de belangrijkste nieuwe beleidslijnen en de consequenties daarvan te kunnen presenteren. Vooruitlopend daarop alvast enkele grote lijnen.

Bezuinigen door te veranderen
Een van de allerbelangrijkste opgaven die we als faculteit hebben, is ervoor te zorgen dat we de bezuinigingen niet uitsluitend bereiken door te verminderen, maar zoveel mogelijk door te veranderen. Hoe paradoxaal het ook klinkt, het feit dat alle universiteiten in Nederland hard bezig zijn hun profiel aan te scherpen - en dat betekent keuzes maken - zal ons ook gaan helpen.

Utrechts Onderwijsmodel
De universiteitsbrede vernieuwing van de onderwijsvisie die wij in onze Utrechtse universiteit onlangs hebben ingezet gaat uit van realisme en dus van krimpende middelen. Het zal de kunst zijn om de nieuwe visie, die overigens voortbouwt op het succesvolle Utrechtse Onderwijsmodel, zo vorm te geven dat we met minder middelen toch de zo gewenste hoge kwaliteit in onderwijs en onderzoek kunnen blijven halen. Enkele voorbeelden.

Helder onderscheid bachelor en master
Het onderscheid tussen bachelor en master moet helderder worden. Willen we bijvoorbeeld de eenjarige master beter laten aansluiten op de arbeidsmarkt - een wens waarmee we onze academische ambities heus niet verloochenen - dan doen we er goed aan minder en geprofileerdere opleidingen aan te bieden in plaats van meer en diffuse. We zullen de mensen uit het werkveld er serieus bij moeten gaan betrekken. Voor de researchmasters geldt mutatis mutandis hetzelfde. We hebben focus & massa-programma’s in huis die uiterst succesvol zijn. Het kan toch niet zo zijn dat onze researchmasters daar geen vruchten van zouden plukken?

Verbreding in de bachelor
Verbreding in de bacheloropleiding betekent de studenten over de grenzen van disciplines te laten kijken. We belijden dit ideaal allemaal al langer, maar laten we ons eens goed afvragen of we niet zelf de schotten tussen de opleidingen op sommige plekken te ver hebben laten zakken? Moeten we niet veeleer in termen van bredere kennisdomeinen gaan denken? Core Curriculum Cursussen inzetten om de student geschiedenis kennis te laten maken met de fundamenten van de wijsbegeerte of de taal en cultuur van een land? De student Nederlands met de grondbeginselen van wat wij als religiewetenschappen in huis hebben? Door het aanbod aan keuzes te verhelderen en te structeren hopen we de opleidingen binnen onze faculteit transparanter te maken. Door tegelijkertijd het aanbod te verminderen, hopen we dit met minder middelen te realiseren. Ja, cursusreductie. Nee, niet door iedere opleiding hetzelfde met minder cursussen te laten doen.

Ambitie om bij de top te blijven
Als we niet alles in de lucht kunnen houden, moeten we reduceren. En dan zo dat we onze ambitie om bij de top te behoren niet verliezen. We willen studenten kleinschalig onderwijs met voldoende contacturen en een goede begeleiding aanbieden. Misschien betekent dat wel dat we in ons interne verdeelmodel meer middelen voor het onderwijs zullen moeten uittrekken en dat betekent uiteraard minder middelen voor onderzoek en ondersteuning. Ook hier willen we geen kaasschaaf hanteren, maar de kwaliteit als uitgangspunt nemen. Dat houdt misschien in dat we naar een systeem moeten waarbij er onderscheid zal worden gemaakt tussen de goed en de minder goed presterende onderzoeksgroepen en individuele onderzoekers. Dat is niet strijdig met het feit dat we een van de zeven researchfaculteiten van de UU zijn. Overal om ons heen, zeker ook buiten onze landsgrenzen, is onderzoekstijd niet langer een vanzelfsprekendheid, maar iets wat met prestaties te maken heeft.

Enkele grote lijnen
Voor alle duidelijkheid: dit zijn slechts enkele grote lijnen van het nieuwe beleid van onze faculteit. Ons bestuur beseft maar al te goed dat het maatregelen met zich mee zal brengen die als pijnlijk en door sommigen misschien wel als onverteerbaar zullen worden ervaren. We kunnen er met ons allen op verschillende manieren naar kijken. Ik beveel de volgende zienswijze van harte aan.

Paul Schnabel, de directeur van hetzelfde Sociaal en Cultureel Planbureau, heeft onlangs in een lezing glashelder laten zien op hoeveel mythes de Nederlanders hun oordeel baseren. Als sprekend voorbeeld gaf hij de mening dat de samenleving in de jaren vijftig en begin jaren zestig nog zo veilig was. Je kon de achterdeur gewoon openlaten. Ja, zei Schnabel, dat kon inderdaad, omdat een getrouwde vrouw gedwongen werd op te houden met werken en dus altijd thuis was. En ook omdat er eenvoudigweg niets te halen was in de huizen: geen tv, geen pc, geen dvd. Niets. Ik zou iedereen hier willen uitdagen: ga eens na hoe de opleiding eruit zag in de periode tot de boom die eind jaren zeventig begon. Zo kende de opleiding Nederlands na de oorlog slechts één hoogleraar. Pas later kwam het besef dat letterkunde toch iets anders is dan taalkunde en werd het ordinariaat opgesplitst. Hadden we er twee. In 1973 waren het er drie. En nu? Negen. En laten we de kwaliteit van onze studenten eens onder de loep nemen. Als het echt zo is dat we de afgelopen tien, twintig jaar alleen maar hebben moeten inleveren op kwaliteit, hoe kan het dan zijn dat onze beste studenten aan topuniversiteiten een PhD kunnen halen?

Gaat er dan helemaal geen bedreiging uit van krimpende middelen? Uiteraard wel en niet zo’n beetje ook. Maar als er geen geld bij komt en we het niet stiekem in de kelder van de Kromme Nieuwe Gracht 46 kunnen bijdrukken, zullen we het van iets anders moeten hebben. Namelijk van onszelf. Onze eigen veerkracht, creativiteit, inspiratie en betrokkenheid. Ik vraag jullie allemaal het komend jaar met ons de schouders eronder te zetten. We maken er een mooi jaar van.

Mochten jullie nog vragen hebben, stuur mij gerust een mail  (w.j.vandenakker@uu.nl),

 
Namens het faculteitsbestuur,
Met een hartelijke groet van
 
 
Wiljan van den Akker
Decaan

Volgende nieuwsbrief en uitnodiging informatiebijeenkomsten
De nieuwsbrief bezuinigingen en herprofilering verschijnt elke 2e donderdag van de maand. De eerstvolgende verschijnt dus op 9 februari. Volgende week ontvangen jullie een uitnodiging voor de informatiebijeenkomsten over de nieuwe facultaire herprofilering die in februari zullen plaatsvinden.

 
Tijdpad  
najaar 2011
 • Aankondiging bezuinigingen en herprofilering tijdens opening facultair jaar 2011/2012
 • Instelling vacaturestop
 • Start sobere programmeeropdracht
 • Instelling en rapportage taskforces
Januari 2012
 • Nieuwjaarslunch op 9 januari 2012
 • Nieuwsbrief 6
 • Uitnodiging voor informatiebijeenkomst op woensdag 1 of donderdag 2 februari
Februari 2012
 • Informatiebijeenkomsten op 1 en 2 februari
 • Extra editie nieuwsbrief op 3 februari met contourennota herprofilering faculteit Geestewetenschappen
 • Nieuwsbrief 7
 • Bespreking facultair contourennota profilering in Faculteitsraad, P-geleding
 
 
Newsletter Budget cuts and new faculty profile
 
 
Dear Colleagues,
 
On the 9th of January during our traditional New Year’s lunch we raised our glasses in large numbers to 2012. I gave a speech during the lunch which forms the basis of this newsletter.
 
Task forces and new policies for the Faculty

Just before the Christmas holidays the three Task forces that I had established to provide me with advice on education, research and support submitted their report.
I hope to present the most important policy points and their consequences in the first half of February. In anticipation thereof here are a few of the main points.

Economise through change
One of the most important challenges that we face as a Faculty is to ensure that the cut backs are not only achieved through reductions but by changing as much as possible. However much of a paradox it may sound the fact that all universities in the Netherlands are busy reinforcing their profiles – and that means making choices- will also help us.

Utrecht’s Education Model
The university wide renewal of the view on education that we have recently seen applied in our university is based on realism and thus on shrinking resources. The art will be to shape the new view, which builds on the success of Utrecht’s Education Model, so that we are still able to reach the desired high quality of education and research yet with reduced resources. A few examples.

Clear distinction between Bachelor and Master
The distinction between Bachelor and Master needs to become clearer. We want for example to align the one-year Master degree better with the employment market - a wish which does not involve relinquishing our academic ambitions – then we will benefit from offering fewer, higher profiled programs instead of more but diluted education. We will have to seriously involve people from the working sphere. For the Research Masters mutatis mutandis is just as valid. We have the focus and an abundance of highly successful programs available to us. It cannot be the case that our Research Masters gain no benefit from these?

Expanding the Bachelor
Expanding the Bachelor’s degree means allowing students to look beyond the borders of their disciplines. We profess to have held this ideal for a long time, but should ask ourselves if we have not lowered the boundaries between the degrees too much in some areas? Should we not rather think in terms of broader fields of knowledge? Apply Core Curriculum Courses so a history student is familiarised with the fundaments of philosophy or the language and culture of a country? Give the Dutch student a basic grasp of the religious studies that we have available? By clarifying and structuring the availability we hope to make the education within our Faculty more transparent. By reducing the supply at the same time we hope to achieve this using fewer resources. Yes, a reduction in courses but no, not by expecting the same achievements from each degree but with fewer courses.

Ambition to remain on top
If we cannot keep everything afloat then we must lessen the load and in such a way that we do not lose our ambition to remain at the top. We want to offer students a small scale education with enough contact hours and offer satisfactory guidance. That may mean that in our internal distribution model we have to apply more resources to education and that means of course less for research and support. Here as well we don’t want to uniformly shave a little off each department but have quality as our starting point. We may then have to change to a system whereby the distinction is made between the well and less well performing research groups and individual researchers. This is not in conflict with the fact that we are one of the UU’s seven Research faculties. Everywhere around us and certainly beyond our country’s borders, research time is no longer a matter of course but something that is related to performance.

A few main points
For clarity: these are but a few of the main points mentioned in our Faculty’s new policy. Our board realises all too well that it will bring measures that will be experienced as painful by some and intolerable by others. Together we can view it in different ways. I heartily recommend the following outlook.

In a recent reading Paul Schnabel, director of the same Social and Cultural Planning Agency, clearly demonstrated the number of myths upon which the Dutch base their opinions. As an effective example he presented the opinion that society in the fifties and beginning of the sixties was still so safe. You could leave your backdoor open. Yes, said Schnabel, you could, because a married woman was forced to stop working and was thus always at home. Also because simply put there was little to be got from the houses: no TV, no PC, no DVD, nothing. I would like to set a challenge to everyone: imagine how education looked up until the start of the boom years in the late seventies. After the war the Dutch degree had only one professor. Only later came the realisation that literature was actually different to linguistics and then the positions were subdivided. We had two professors. In 1973 it became three and now? Nine and let us consider the quality of our students. If it really is true that over the last ten or twenty years we have only surrendered quality then how is it possible that our best students are able to earn a PhD at the top universities?
Will there be absolutely no threat posed by the shrinking resources? Of course there will be and not just a small one either. Yet if we receive no additional money and we can’t secretly print more in the basement of the Kromme Nieuwe Gracht 46, then we need to find it elsewhere. Namely from ourselves, from our own resilience, creativity, inspiration and involvement.
I ask you all in this coming year that we apply ourselves. We’ll make this a good year.

Should you have any further questions feel free to send me a mail (w.j.vandenakker@uu.nl),
 
On behalf of the Faculty Board,
Kind regards,
 
 
Wiljan van den Akker
Dean
 
Next newsletter
The newsletter regarding the budget cuts and re-profiling appears every 2nd Thursday of the month. The next issue will thus appear on the 9th February. Next week you will receive an invitation for the informative meeting about the new faculty re-profiling that will take place in February.

 
Time Schedule  
Autumn 2011
 • Announcement of budget cuts and re-profiling during the opening of the Faculty year 2011/2012
 • Establishment of the recruitment freeze
 • Start the mandate for a simpler program
 • Task force establishment and reports
January 2012
 • New Year’s lunch on 9th January 2012
 • Newsletter 6
 • Invitation for informative meeting on Wednesday 1 or Thursday 2 February
February 2012
 • Information meeting on 1 and 2 February
 • Extra edition newsletter on 3 February including notes on new Faculty Profile
 • Newsletter 7
 • Faculty Profile discussed by Faculty Council and employee representatives
 

12 januari 2012

nummer 6

 

Als deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, klik dan hier voor de online versie. /
If this newsletter is not displaying correctly. Click here to view in browser.

 
Naslag / Reference
 

top