- English text below -

Nieuwsbrief bezuinigingen en herprofilering
 
 

Beste collega’s,
 
In deze nieuwsbrief informeer ik jullie over Nota 2015 (zoals we onze facultaire uitwerking van Ambitie en Krimp nu noemen). Grote delen van Nota 2015 zijn gereed, en deze willen we graag voorleggen aan iedereen in de faculteit.

Vanuit de noodzaak tot profilering en bezuiniging zijn we in het najaar van 2011 begonnen met een veranderproces. Via taskforces, de conceptnotitie Ambitie en Krimp, prestatieafspraken en Universitair Strategisch Plan, diverse overleggen en schrijfgroepen, hebben we grote delen van Nota 2015 in concept kunnen schrijven.

Op 14 juni spreken we de stukken met departementshoofden, onderwijs- en onderzoeksdirecteuren en ketenhoofden door. Vrijdag 22 juni staat Nota 2015 op de agenda van de faculteitsraad en dinsdag 26 juni is er een facultaire informatiebijeenkomst.

Na deze overleggen binnen de faculteit en met het college van bestuur, gaan wij verder werken aan Nota 2015, om die in september in zijn geheel aan de Faculteitsraad te kunnen voorleggen.

Hieronder is kort de actuele stand van zaken beschreven (volledige tekst: zie PDF).

Nota 2015

Onderzoek
De faculteit sluit aan op externe ontwikkelingen en maatschappelijke vragen, en zoekt nadrukkelijk aansluiting bij de focusgebieden, strategische thema’s, Topsectoren en EU Grand Challenges/Horizon 2020. Van onderzoeksprogramma’s wordt verwacht dat zij zich op dergelijke externe uitdagingen richten, waardoor ze de earning capacity van de faculteit versterken. De onderzoekscapaciteit wordt gedynamiseerd, waarbij bewezen kwaliteit de maatstaf wordt voor het toekennen van onderzoekscapaciteit en middelen aan individuen en programma’s.

Onderwijsmodel bachelorprogramma’s
De faculteit biedt disciplinair onderwijs aan op de vier domeinen: taal, media & cultuur, (kunst)geschiedenis en wijsbegeerte & religiewetenschap. Hiernaast verzorgt de faculteit de brede bacheloropleidingen TCS en LAS.

De nieuwe onderwijsopbouw richt zich op:

 • samenhang: de (disciplinaire) major heeft een duidelijke opbouw, context en leerlijn
 • community: de opbouw en didactiek van de major zijn gericht op het creëren van een gemeenschap van studenten
 • Geesteswetenschappelijke profilering: studenten krijgen een brede(re) en stevige(r) geesteswetenschappelijke basis.

Het onderwijs wordt aangeboden in samenhangende pakketten van elk 30 ec.
Het cohort dat in september 2013 start, zal het onderwijs volgen volgens het nieuwe programma.

De profilering van het onderwijs betekent dat wordt ingezet op versterking van de Religiewetenschappen, waarbinnen ruime aandacht is voor het Arabisch en Midden-Oosten. De hoofdrichting Theologie wordt afgebouwd. Tevens heeft de faculteit het voornemen om de opleiding Portugese taal en cultuur af te bouwen en de inschrijving te sluiten per september 2014.

Teaching load model: DCU (Docent Uur), een nieuw model
Aan het Teaching Load model, ontwikkeld om tot een evenwichtige verdeling van onderwijstaken te komen, kleefden bezwaren. Het TLM was te kostbaar en te grofmazig (ba-eindwerkstukken, stages, ma-scripties en bestuurlijke taken waren niet goed gespecificeerd). Het Teaching Load Model is daarom bijgesteld, en heeft als uitgangspunt een Docent Uur (DCU).

Organisatie
De organisatie van de faculteit vanaf 2013, sluit aan bij vier kennisdomeinen: taal, media & cultuur, (kunst)geschiedenis en wijsbegeerte & religiewetenschap. De organisatie gaat er in het kort als volgt uitzien:

Vier departementen:

 • Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
 • Media- en Cultuurwetenschappen
 • Talen
 • Wijsbegeerte en Religiewetenschap

Zes Schools: vijf Undergraduate Schools en een Graduate School

 • Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
 • Liberal Arts
 • Media- en Cultuurwetenschappen
 • Talen
 • Wijsbegeerte en Religiewetenschap
 • Graduate School

Vier onderzoekorganisaties:

 • Onderzoekorganisatie voor (kunst)geschiedenis
 • Onderzoekorganisatie voor cultuur en literatuurwetenschap
 • Onderzoekorganisatie voor taalwetenschap (UiL OTS)
 • Onderzoekorganisatie voor wijsbegeerte en religiewetenschap

Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering (zie organogram) volgt de nieuwe organisatiestructuur. Uitgangspunten zijn:

 • De ondersteuning wordt zoveel mogelijk op locatie georganiseerd: “dichtbij tenzij…”.
 • De bedrijfsvoering moet toegerust zijn om de ambities en de nieuwe taken die daaruit voortkomen uit te kunnen voeren.
 • De ketens blijven bestaan, maar worden waar nodig aangepast.

Hoewel een groot deel van het obp op locatie werkt, lopen de hiërarchische lijnen via de ketens.

De ketens HR, C&M, de groep Facility Management zullen min of meer ongewijzigd hun diensten blijven leveren. Belangrijke wijziging is dat wij zullen stoppen met het Kennispunt.

Bij de ketens F&C, OSZ*, BBO en ICT & Media zullen wijzigingen worden onderzocht en geïmplementeerd om een betere dienstverlening te kunnen leveren.

*   Toen Margriet Blom hoofd OSZ werd is afgesproken dat zij per september 2012 gebruik maakt van de FPU regeling. Gezien de veranderingen die voorgesteld worden bij OSZ en BBO is het prettig om te kunnen melden dat Margriet bereid is om dit uit te stellen tot 1 januari 2013. Daarmee kan zij helpen om deze veranderingen in goede banen te leiden.

Financieel perspectief
Het financieel perspectief van de faculteit tot en met 2015 is afgeleid van de Kaderbrief 2013 van het college van bestuur. Het perspectief dat het college schetst, is minder negatief dan hetgeen in 2012 werd voorzien. De bezuinigingsdoelstelling voor 2015 is nu k€1.650 ten opzichte van 2012 (waar we dus al 1.000 k€ bezuinigen).

Deze zomer zullen we de uitwerking naar departementale budgetten beschrijven.

Uitnodiging informatiebijeenkomst
We kunnen ons goed voorstellen dat er, na het lezen van deze nieuwsbrief en Nota 2015, nog veel vragen zijn. Graag nodigen we iedereen daarom uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 26 juni van 15.00-17.00 uur. We bespreken dan de inhoud van de hoofdstukken van Nota 2015 en zullen vragen beantwoorden.

Locatie: Megaronzaal, Educatorium, Leuvenlaan 19, De Uithof.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief staat gepland voor 13 september.

Mochten jullie nog vragen hebben, stuur mij gerust een mail (w.j.vandenakker@uu.nl),

Namens het faculteitsbestuur,
Met een hartelijke groet van

Wiljan van den Akker
Decaan

 
Tijdpad  
najaar 2011
 • Aankondiging bezuinigingen en herprofilering tijdens opening facultair jaar 2011/2012
 • Instelling vacaturestop
 • Start sobere programmeeropdracht
 • Instelling en rapportage taskforces
Januari 2012
 • Nieuwjaarslunch op 9 januari 2012
 • Nieuwsbrief 6
Februari 2012
 • Nieuwsbrief 7
 • Regulier overleg, Faculteitsraad, P-geleding, Commissie Financiën
 • Planning proces herprofilering faculteit 2014
 • Informatiebijeenkomst hoogleraren
 • Informatiebijeenkomst groep UD’s en UHD’s
Maart 2012
 • Nieuwsbrief 8
 • Regulier overleg, Faculteitsraad, P-geleding, Commissie Financiën
April 2012
 • Nieuwsbrief 9
Mei 2012
 • Nieuwsbrief 10
 • Regulier overleg (11 mei), Faculteitsraad, P-geleding, Commissie Financiën
 • UU prestatie-afspraken naar Zijlstra
 • Concretisering invulling stragische thema’s vanuit faculteit Geesteswetenschappen
 • Concretisering Utrechts onderwijsmodel 3.0 voor faculteit Geesteswetenschappen
Juni 2012
 • Nieuwsbrief 11
 • Regulier overleg (22 juni), Faculteitsraad, P-geleding, Commissie Financiën
 • Informatiebijeenkomst voor alle medewerkers op 26 juni van 15.00-17.00 uur. Megaronzaal, Educatorium, Leuvenlaan 19.
September 2012
 • Opening facultair jaar 4 september
 • Nieuwsbrief 12
 • UU-prestatie-afspraken worden ondertekend
 • Regulier overleg, P-geleding, Commissie Financiën
 • Nota 2015 en begroting 2013, 2014 en 2015 gereed
 • Formele indiening facultaire strategische visie aan college van bestuur
 
 
Newsletter Budget cuts and re-profiling
 
 
Dear Colleagues,

In this newsletter I will inform you about Nota 2015 (as we are now calling our faculty development of ‘Ambition and Shrinkage’). Large parts of Nota 2015 are now ready and we would like to present them to everyone in the Faculty.

Stemming from the necessity for re-profiling and budget cuts, we started with a process of change in the autumn of 2011. By using task forces, the conceptual model 'Ambitie en Krimp', performance agreements, the Academic Strategic Plan, various consultations and writing groups, we have been able to write large parts of the conceptual description for Nota 2015.

On the 14th of June we will discuss these items with the Department heads, Education and Research directors and Section heads. On Friday 22 June the Nota 2015 is on the Faculty Council’s agenda. A faculty information meeting will take place on Tuesday 26 June.

After these consultations within the Faculty and with the Executive Board we will continue to work on Nota 2015 so that we can present it in its entirety to the Faculty Council in September.

Here below is a summary of the state of affairs (for the complete text: see PDF (in Dutch)).

Nota 2015

Research
The Faculty aligns itself with external developments and social issues and expressly seeks affiliation with the focus areas, strategic themes, top industries and EU Grand Challenges/Horizon 2020. The research programs are expected to focus on similar external challenges thus enabling them to strengthen the Faculty’s earning capacity. The research capacity will be energised and proven quality will become the yardstick for allocating the research capacity and resources to individuals and programs.

Education model Bachelor programs
The Faculty offers disciplinary education in four domains: Language, Media & Culture, (Art) History and Philosophy & Religious Studies. Additionally, the Faculty will provide the broad Bachelor’s degrees TCS and Liberal Arts & Sciences.

The new education structure focuses on:

 • Cohesion: the (disciplinary) majors have a clear construction, context and curriculum
 • community: the construction and didactics of the majors are aimed at creating a student community
 • Humanities profiling: students receive a broad(er) and solid(er) base in Humanities.

The education is offered in cohesive packages, each containing 30 study credits. The cohort starting in September 2013 will follow the new educational program.

The education profiling means that it will be applied to strengthen the Religious Studies, where ample attention is given to Arabia and the Middle East. The Theology major will be phased out. The Faculty has also resolved to deconstruct the Bachelor’s Programme Portuguese Language and Culture and will close registration as from September 2014.

Teaching load model: DCU (Docent Uur or Teaching hour), a new model
The Teaching Load model, which was developed to achieve a balanced division of educational tasks, has found various objections. The TLM was too expensive, rough and unclear (BA final papers, internships, MA theses and managerial tasks weren’t well defined). The Teaching Load Model has therefore been modified and has changed its starting point to one of : ‘ Docent Uur’ (DCU or Teaching hour).

Organisation
The Faculty organisation from 2013 is linked to the four knowledge domains of Language, Media & Culture, (Art) History and Philosophy & Religious Studies. The organisation can be summarised as follows:

Four departments:

 • History and Art history
 • Media and Cultural Studies
 • Languages
 • Philosophy and Religious Studies

Six schools: five Undergraduate Schools and one Graduate School

 • History and Art History
 • Liberal Arts
 • Media and Cultural Studies
 • Languages
 • Philosophy and Religious Studies
 • Graduate School

Four Research organisations:

 • Research organisation for (Art)History
 • Research organisation for Culture and Literary Studies
 • Research organisation for Linguistics (UiL OTS)
 • Research organisation for Philosophy and Religious Studies

Operational management
The operational management (see organisation chart) follows the new organisational structure. The starting points are:

 • The support will be organised on location as much as possible: ‘close to home…’.
 • The operational management must be equipped to carry out the ambitions and new responsibilities that arise.
 • The sections will remain but will be modified where required.

Although a large part of the OBP works on location, the hierarchical lines run through the sections.

The sections: HR, C&M, the group Facility Management will more or less deliver the same services without any alterations. One important change is that we will stop with the Humanities Science Shop (Kennispunt).

We will examine and implement changes for the sections: F&C (Finance & Control), OSZ* (Educational and Student Affairs), BBO (Management and Policy Support) and ICT & Media changes in order to provide an improved service.

*   It is good to know that Margriet Blom agreed to postpone her FPU-agreement until 1 January 2013. This way, she can help to implement the proposed changes by OSZ/BBO.

Financial perspective
The Faculty’s financial perspective up to and including 2015 are derived from the Executive Board’s Framework Paper 2013. The perspective sketched by the Board is not as negative as was foreseen in 2012. The austerity target for 2015 is now €1,650,000 compared to in 2012 (where cuts already amounted to €1,000,000).

We will relate these developments to the departmental budgets this summer.

Invitation for Informative meeting
We can well imagine that after reading this newsletter and Nota 2015 that there will still be many questions. We heartily welcome everyone for an informative meeting (in Dutch) on Tuesday 26th June from 15:00-17:00 hrs. We will discuss the contents of the chapters in Nota 2015 and answer any questions.

Location: Megaronzaal, Educatorium, Leuvenlaan 19, De Uithof.

Following newsletter
The following newsletter is planned for 13th September.

Should you have any additional questions, please feel free to send me a mail (w.j.vandenakker@uu.nl).


On behalf of the Faculty Board,
with warm regards,

Wiljan van den Akker
Dean

 
Time Schedule  
Autumn 2011
 • Announcement of budget cuts and re-profiling during the opening of the Faculty year 2011/2012
 • Establishment of the recruitment freeze
 • Start the mandate for a simpler program
 • Task force establishment and reports
January 2012
 • New Year’s lunch on 9 January 2012
 • Newsletter 6
February 2012
 • Newsletter 7
 • Regular consultations: Faculty Council, staff representatives, Finance Committee
 • Planning the Faculty re-profiling 2014 process
 • Information meeting for professors
 • Information meeting for group of associate professors and assistant professors
March 2012
 • Newsletter 8
 • Regular consultations: Faculty Council, staff representatives, Finance Committee
April 2012
 • Newsletter 9
May 2012
 • Newsletter 10
 • Regular consultations: Faculty Council (11th of May), staff representatives, Finance Committee
 • UU performance agreements to Zijlstra
 • Specification of the strategic themes within the Faculty of Humanities
 • Concrete specification of the strategic themes from the Humanities Faculty
 • Specification of the Utrecht’s Education Model 3.0 for the Humanities Faculty
June 2012
 • Newsletter 11
 • Regular consultations with Faculty Council (22nd of June), P-sections, Finance Committee
 • Informative meeting for all employees on the 26th of June from 15:00-17:00 hrs. Megaronzaal, Educatorium, Leuvenlaan 19.
September 2012
 • Opening Faculty year on 4th of September
 • Newsletter 12
 • Signing of UU performance agreements
 • Regular consultations, P-sections, Finance Committee
 • Nota 2015 and budget prepared for 2013, 2014 and 2015
 • Formal submission of Faculty’s strategic vision to the Executive Board
 

14 juni 2012

nummer 11

 

Als deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, klik dan hier voor de online versie. /
If this newsletter is not displaying correctly. Click here to view in browser.

 
Naslag / Reference
 

top