- English text below -

Nieuwsbrief bezuinigingen en herprofilering
 
 

Beste collega’s,
 
Deze nieuwsbrief komt een paar dagen eerder uit dan gepland. We hebben vandaag Horizon 2015-2020, de uitwerking van de strategische visie van de faculteit Geesteswetenschappen, ter advisering aan de faculteitsraad gestuurd. Zoals altijd willen we de notitie graag tegelijk via deze nieuwsbrief aan iedereen in de faculteit ter beschikking stellen.

Eerdere concepten van het plan hebben we verspreid via de maandelijkse nieuwsbrief, besproken in diverse vergaderingen en gepresenteerd tijdens informatiebijeenkomsten. De belangrijkste, bekende, punten op een rijtje:

 • De opleiding Portugees, de hoofdrichting theologie en het Kennispunt worden gesloten. We onderzoeken of we het theater kunnen sluiten door samen te werken met Parnassos. Dit laatste zal, wanneer het doorgaat, ook personele consequenties hebben.
 • het onderzoek sluit steeds meer aan op externe ontwikkelingen en maatschappelijke vragen en zoekt uitdrukkelijk aansluiting bij de focusgebieden, strategische thema’s, Topsectoren en EU Grand Challenges/Horizon 2002.
 • De onderzoekscapaciteit wordt gedynamiseerd.
 • Het onderwijs richt zich op samenhang, community en geesteswetenschappelijke profilering. Het onderwijs wordt aangeboden in samenhangende pakketten van 30 ec. Het Teaching Load Model is bijgesteld en heeft als uitgangspunt het Docent Uur.
 • De facultaire organisatie bestaat uit vier departementen, zes schools, en vier onderzoekorganisaties. De bedrijfsvoering wordt zoveel mogelijk op locatie georganiseerd. De ketens blijven bestaan, maar worden waar nodig aangepast.
 • Afgezien van de in 2011 ingezette bezuiniging, kan de faculteit alleen financieel gezond worden wanneer structureel en over de volle breedte wordt ingegrepen.

Vergeleken met de versie van vlak voor de zomer, is het meeste dus niet nieuw. Een belangrijke toevoeging in Horizon 2015-2020 vormt vooral de financiële en personele uitwerking van de strategie:

 • We hebben 3,7 m€ aan bezuinigingen concreet ingevuld.
 • We hebben inhoudelijk in het onderwijs en onderzoek keuzes gemaakt in lijn met wat we al eerder aangegeven hebben. Cursusreductie, het beëindigen van 2 opleidingen/programma’s, verlaging standaardtoewijzing onderzoekstijd en een taakstelling voor de ondersteuning leiden tot een fte-reductie in de eerste geldstroom bij het WP van 30 fte en bij het OBP van 16 fte.
 • Na de reductie die het opheffen van Portugees, Theologie, Kennispunt en theater met zich meebrengt blijft een teruggang in fte nodig van 11,4 fte WP en 10,4 fte in het OBP. We hopen dit met zomin mogelijk gedwongen ontslagen op te vangen. Dit betekent dat het vervangen van natuurlijk verloop in de komende tijd alleen mogelijk is wanneer dit vastgelegd is in een, nog te maken, vervangingsplan.

Inhoudelijk zijn de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de eerdere versie:

 • Islam & Arabisch blijft een aparte opleiding, naast de opleiding Religiewetenschap.
 • We hebben een investeringsplan geschreven om alle onderwijs- en onderzoeksvernieuwing te kunnen realiseren. We willen investeren in de ontwikkeling van didactiek, matching en begeleiding, honoursprogramma’s, een flexibel eerste jaar, en nieuw masterplan Masters, de herprofilering van CIW, een basisvoorziening Klassieken, Areastudies Azië, versterking Instituties, infrastructuur Linguďstiek, versterking van het Ethiek Instituut en het Descartes Centre. Aan het College van Bestuur hebben we hiervoor extra middelen gevraagd.

De omvang van de veranderingen is groot (samenvoegen van departementen, veranderingen in de ondersteuningsorganisatie, opheffen van onderdelen in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering, bezuinigingen). Daarom is een reorganisatie noodzakelijk. We bespreken dit met de faculteitsraad op 21 september en vragen hun advies over deze strategische visie voor de toekomst.

Horizon 2015-2020 is een goed plan, vinden wij, om de faculteit in de komende jaren excellent en gezond te houden. Tegelijkertijd realiseer ik mij maar al te goed hoe pijnlijk aspecten ervan kunnen en zullen zijn voor sommige medewerkers die getroffen worden door de bezuinigingen.

De volledige tekst van Horizon 2015-2020 vind je hier. Mochten jullie nog vragen hebben, stuur mij gerust een mail (w.j.vandenakker@uu.nl).

Volgende nieuwsbrief en informatiebijeenkomsten
Horizon 2015-2020 is een facultair plan, waarbij de consequenties voor departementen en ketens verschillend zijn. Als departementen of ketens dat willen, komen wij als faculteitsbestuur graag langs om het plan, specifiek voor dat onderdeel, toe te lichten en vragen te beantwoorden.

De volgende nieuwsbrief staat gepland voor 11 oktober.

Namens het faculteitsbestuur,
Met een hartelijke groet van

Wiljan van den Akker
Decaan

 
Tijdpad  
najaar 2011
Eerste helft 2012
 • Ontwikkeling facultaire visie in het licht van landelijke en universitaire ontwikkelingen
September 2012
 • Opening facultair jaar 4 september
 • Nieuwsbrief 12
 • Horizon 2015-2020 en begroting 2013, 2014 en 2015 gereed
 • Faculteitsraad 21 september
Oktober-december 2012
 • Onderzoekdirecteuren maken voorstel voor sets van indicatoren en wegingsfacturen om beoordeling van individuele onderzoekers en programma’s mogelijk te maken.
 • Uitwerken van nota naar voornemen tot reorganisatie en concept reorganisatieplan
Januari-maart 2013
 • Bespreking reorganisatieplan met CvB
 • Bespreking reorganisatieplan in facultaire medezeggenschap
 • Vaststellen reorganisatieplan door decaan.
 • Bespreking vastgestelde reorganisatieplan en aanzet sociaal plan met Lokaal Overleg
Maart-april 2013
 • Uitvoeringsplan ter instemming FR
 • Start reorganisatie
Juli 2013
 • Start nieuwe organisatie
1 September 2014
 • Formeel stoppen Portugese taal en cultuur en de hoofdrichting Theologie
 
 
Newsletter Budget cuts and re-profiling
 
 
Dear Colleagues,

We sent Horizon 2015-2020, the development of the strategic vision for the Humanities Faculty, to the Faculty Council on Tuesday so that they can advise on it. As always, we would like to make the paper available to everyone in the faculty by way of this newsletter.

Previous concepts from the plan were distributed by way of the monthly newsletter, discussions in various meetings and presented during the informative meetings. The most important and known points in a row:

 • We will stop with the BA Portuguese, the Theology major and the Humanities Science Shop. We are exploring the possibility of closing the theatre by working together with Parnassos. This last point, when it takes place, will also have consequences for personnel.
 • The research is becoming increasingly aligned to external developments and social issues and is seeking explicit connections to the focus areas, strategic themes, Top sectors and EU Grand Challenges/Horizon 2002.
 • The research capacity will become more dynamic.
 • The education directs itself at cohesion, community and the Humanities profiling. The courses will be offered in cohesive packages of 30 study points. The Teaching Load Model has been modified and takes as its starting point the Docent Uur (DCU or Docent Uur).
 • The faculty organisation consists of four departments, six schools and four research organisations. The operational management will be organised on location as much as possible. The sections will remain but will be modified where required.
 • Aside from the austerity measures deployed in 2011, the faculty can only become financially healthy when we intervene structurally and across the board.

Most of this information is not new when compared to the version provided just before the summer. An important addition to Horizon 2015-2020 consists primarily of the strategic developments in finances and personnel:

 • We have achieved concrete budget cuts of € 3.7 m.
 • We have made substantive choices regarding education and research in-line with our previous specifications. Course reductions, ending the 2 programs, reducing the standard allocation of research time and setting the tasks for the support functions leads to a reduction of FTE of 30 in the direct funding for the Scientific staff and a FTE of 16 for the Administrative and Support staff.
 • After the reductions achieved by abolishing the Portuguese BA and Theology major, the Humanities Science Shop and theatre, further reductions are still required of a FTE of 11.4 for Scientific staff and a FTE of 10.4 for the Administrative and Support staff. We hope that we can achieve this with as few compulsory redundancies as possible. This means that it is only possible to follow a natural course for future replacements if this is established in a, as yet to be formulated, replacement plan.

The most important substantive modifications in regards to the previous version are:

 • Islam & Arabic remains a separate BA, as does the BA Religious Studies.
 • We have written an investment plan in order to achieve all the renewals in education and research. We want to invest in the development of didactics, matching and supervision, honours programs, a flexible first year and a new master plan for Master’s, the re-profiling of CIW, a basic provision of Classics, Asian Area studies, reinforcement of the Institutes, the Linguistics infrastructure, reinforcement of the Ethnic studies and the Descartes Centre. We have requested extra resources from the Executive Board to this end.

The scope of the changes is extensive (merging departments, changes in the support organisation, elimination of educational components, research and operational management and budget cuts) which is why reorganisation is necessary. We will discuss this with the Faculty Council on September 21st and request their advice on this strategic vision for the future.

We think that Horizon 2015-2020 is a good plan in order to keep the faculty excellent and healthy in the coming years. At the same time, I realise all too well how painful certain aspects can and will be for some employees who will be affected by the budget cuts.

You will find the complete document: Horizon 2015-2020 here (in Dutch only). If you still have any questions then feel free to send me an e-mail (w.j.vandenakker@uu.nl).

Following newsletter and informative meetings
Horizon 2015-2020 is a faculty plan that has different consequences for both departments and sections. Should departments or sections desire, as Faculty Board, we will gladly come by and provide further information or answer any questions regarding the specific, relevant plans.

The following newsletter is scheduled for October 11th.

On behalf of the Faculty Board,
with warm regards,

Wiljan van den Akker
Dean

 
Time schedule  
Autumn 2011
First half of 2012
 • Development of Faculty vision in the light of the national and academic developments
September 2012
 • Opening of the Faculty year on September 4th
 • Newsletter 12
 • Horizon 2015-2020 and the completed budgets for 2013, 2014 and 2015
 • Faculty Council September 21st
October-December 2012
 • Research directors formulate a proposal containing sets of indicators and factors for consideration in order to make the assessment of individual researchers and programs possible.
 • Development of a paper with the objective of reorganising and the concept of the reorganisation plan.
January-March 2013
 • Discussion of reorganisation plan with the Executive Board
 • Discussion of reorganisation plan in Faculty Committee
 • Establishment of reorganisation plan by Dean
 • Discussion of established reorganisation plan and initiation of the social plan with Local Consultatio
March-April 2013
 • Implementation Plan for approval by Faculty Council
 • Start of reorganisation
July 2013
 • Start new organisation
1 September 2014
 • Formally stop the Portuguese Language and Culture and the Theology major
 

11 september 2012

nummer 12

 

Als deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, klik dan hier voor de online versie. /
If this newsletter is not displaying correctly. Click here to view in browser.

 
Naslag / Reference
 

top