Beste collega's

● ● ●

Beste collega's,
 
In wat voor universiteit leven we? Onlangs benaderde een collega mij met de vraag wat ik er nu van vind dat een opleiding aan de UvA een volledig verzorgd weekend naar Istanbul voor twee personen verloot onder studenten die de Nationale Studentenenquệte (NSE) invullen. Tweede prijs is een avond uit met een docent. Nijmegen verloot ook prijzen. Een snelle google-actie leidde mij naar de Utrechtse pagina, waarover je onder ‘kort nieuws’ leest. De Utrechtse prijzen zijn wat minder gericht op genot en wat meer op devices waarmee te studeren valt. Als het dan via prijzen moet, dan lijkt mij dat juist. Blijft de vraag of je überhaupt moet willen dat studenten enquệtes invullen om niet studie gerelateerde redenen en of opleidingen en universiteiten studenten op die manier moeten benaderen.
 
De realisten in dit debat zitten achter deze campagnes. De NSE is een belangrijk feedbackinstrument, waar in de universiteiten en op het ministerie beleid op wordt gemaakt, en waar de Keuzegids Hoger Onderwijs en Elsevier hun bekende oordelen op stoelen. Dus zorg dat zoveel mogelijk van je studenten meedoen! Dat verhoogt de kans dat de uitslagen geen rare uitschieters vertonen, betrouwbaar zijn, en dat je hele beleid niet elk jaar opnieuw op de paniekschop moet.
 
Tegenstanders zijn bang dat het studentenoordeel onbetrouwbaar wordt door het te kopen met de kans op romantische reisjes, spannende etentjes met een docent en de laatste iProducten. Het is mogelijk dat een student snel bij elke vraag een ondoordacht oordeel geeft - Stad: prut; studieplekken: eindeloos! Tutoraat: top!) - alleen om kans te maken op droomreisje of -apparaatje.
 
Ik ben geen expert maar ik denk dat studenten bij een prijzenkans door de bank genomen, positief gestemd door de kans te gaan winnen, wat rooskleuriger zullen antwoorden dan anders. Ook zullen er wat sarcastische reacties binnenkomen die de boel zwart maken uit protest tegen dit vreemde spel van verlokking en erotisering van de publieke oordeelsmachine. Veel studenten zullen, zodra de inhoud van de vragen ze treft, vrij serieus antwoorden.
 
Soms moet je aanvaarden dat je in een dolgedraaid systeem leeft en er daarbinnen het beste van maken. Ik heb liever NSE uitslagen die kwantitatief gezien representatief zijn maar wat vervuild door de verlokkingsmachine, dan uitslagen die door gebrek aan reactie niet representatief zijn maar waar opleidingen wel op worden afgerekend. Dus ik snap de realisten wel.
 
Het heeft overigens mijn voorkeur dat we ons beleid niet te sterk op NSE resultaten enten, maar meer op visitaties en eigen, gerichte enquệtes. Dan zijn we ook af van de taart voor een opleiding die met een 5.1 alweer beste van Nederland is geworden! It’s a mad mad world.
 
Vriendelijke groet,

Bert van den Brink, vice-decaan onderwijs
 

BaMa 3.0

● ● ●

Matching

In december is de matching voor collegejaar 2014-2015 gestart. Alle aankomende studenten die zich inschrijven voor een bacheloropleiding 2014-2015 ontvangen sindsdien een uitnodiging voor het invullen van het matchingsformulier. Op dit moment zijn er 187 studenten die zich via Studielink hebben ingeschreven voor een opleiding GW. Dit is ongeveer gelijk aan de aanmeldingen van vorig jaar op dit moment. In maart en april vinden de eerste matchingsactiviteiten vinden.
 
Dit jaar gelden er strengere regels rondom aanmelding en deelname aan matching. Zo is er een aanmelddeadline van uiterlijk 1 mei . Studenten die hun matchingsformulier niet op tijd inleveren of zonder geldige reden niet deelnemen aan een matchingsactiviteit kunnen hun inschrijving voor de opleiding niet afronden. Meer informatie hierover en antwoorden op andere veel gestelde vragen over matching 2014 zijn te vinden op de website Matching.

Matchingsdag Taal- en cultuurstudies in 2013. Foto: Andrea van Leerdam

 

Onderwijsprojecten uit Horizon

● ● ●

Project Vernieuwing Masterfase

Het project vernieuwing masterfase van de Universiteit Utrecht is als universitair project op 1 januari 2014 van start gegaan. Het beoogde resultaat van het project is dat in september 2016 alle Utrechtse masteropleidingen een herkenbaar profiel hebben, studenten voorbereiden op de arbeidsmarkt van morgen, aantrekkelijk zijn voor studenten en doelmatig georganiseerd zijn. Om dit te realiseren wordt in de periode 2014-2016 het aanbod van masteropleidingen in Utrecht volledig vernieuwd en verbeterd.
 
Ons al wat langer lopende facultaire project masterherziening onder leiding van Peter Schrijver maakt deel van uit van dit universitaire project (zie nieuwsbrief september 2013). Het is de bedoeling dat ons facultaire aanbod in 2015 vernieuwd en verbeterd is.
 
Project start-up, 15 januari 2014
Op woensdag 15 januari jl. vond de start-up plaats van het universiteitsbrede project vernieuwing masterfase. Aan de bijeenkomst namen 150 mensen deel die in faculteiten en Graduate Schools nauw betrokken zijn bij de vernieuwing van het masteronderwijs. In het plenaire gedeelte ging de aandacht uit naar de achtergrond en aanleiding voor het project, aan de hand van presentaties van universiteitshoogleraar Paul Schnabel en 4 succesvolle alumni van onze universiteit. Bert van der Zwaan, rector magnificus, presenteerde zijn visie en uitgangspunten voor het Utrechtse masteronderwijs. In werkgroepen zijn vervolgens onderdelen uit deze visie uitgewerkt en werden goede voorbeelden en ideeën uitgewisseld.

Start-up project Vernieuwing masterfase. Foto: Michelle Jansen

PowerPointpresentatie project Vernieuwing masterfase
Hier vind je de PowerPointpresentatie met de aanleiding, visie, uitgangspunten en de organisatie van het project Vernieuwing masterfase. Let op: selecteer bij het printen in het menu Afdrukken/Instellingen het tabblad Notitiepagina’s (Dia’s
 

Hoe gaat het met CIW? door Leo Lentz

Wie de berichten op DUB leest of de vorige nieuwsbrieven goed bekeken heeft, zou sombere gedachten over de BA-opleiding CIW kunnen krijgen. De visitatiecommissie keurde CIW op toetskwaliteit af. En in de NSE-rapportage zagen we onbevredigende scores. Maar wie regelmatig op de werkvloer vertoeft, zal toch echt een ander beeld krijgen. Wat is er de afgelopen maanden gebeurd?
 
De kloof is gedicht
Eén van de problemen was de kloof tussen de twee departementen die de opleiding verzorgen (MCW en TLC). In het eerste jaar is een ingrijpende verbetering uitgevoerd dankzij grote inzet van de docenten. Na een succesvolle matching startten de studenten in blok 1 met één cursusboek dat centraal stond in de beide cursussen. Zowel in de cursus over Beeld en Media als in de cursus over Taal en Communicatie werden hoorcolleges verzorgd die verwezen naar datzelfde boek en werd systematisch verwezen naar de samenhang. Zo ervaren studenten dat ze met één samenhangende opleiding te maken hebben. Maar er is meer gedaan op dit punt.
 
In blok 1 en blok 2 is de planning van de toetsing en de inlevermomenten van werkstukken zorgvuldig tussen beide cursussen afgestemd. De coördinatoren van de vier cursussen hebben elkaar goed geïnformeerd over de inhoud van elke cursus, waardoor ook de inhoudelijke afstemming sterk verbeterd is. Tenslotte hebben de docenten van beide departementen voor een nieuw contextvak in blok 2 intensief samengewerkt. Er is bovendien een nieuwe groep kerndocenten voor de opleiding CIW gevormd die nu regelmatig in goed overleg bij elkaar komt. Kortom, op de werkvloer hoor ik van collega’s bijna dagelijks positieve geluiden over plezierig en inspirerend overleg.
 
Toetsing is verbeterd
Een tweede probleem was de toetsing van de eindwerkstukken. Volgens de visitatiecommissie waren er eindwerkstukken met een 6 beoordeeld die geen voldoende hadden mogen krijgen. Ook op dat punt zijn diverse maatregelen genomen. Er is een nieuwe examencommissie samengesteld, met een facultaire toetsexpert als voorzitter. Het eerste basispakket van CIW maakte deel uit van het facultaire toetsingsproject van Ria van der Lecq. Docenten hebben deelgenomen aan een workshop over de toetsing en er zijn al vier zeer leerzame intervisie-sessies geweest waarin een reeks eindwerkstukken is besproken. Al voor de facultaire invoering van de nieuwe beoordelingsprocedure zijn in blok 4 alle eindwerkstukken die met 6,5 of lager beoordeeld waren extra beoordeeld door een van de hoogleraren.
 
Resultaten matching
CIW deed niet alleen deze zomer maar ook het jaar daarvoor al mee aan de matching in het kader van een UU-pilot. Het is te vroeg om vast te stellen dat matching voor CIW effectief was, maar we zijn blij met de resultaten tot nu toe.
 
Conclusie: natuurlijk zijn alle problemen niet in een paar maanden opgelost, maar het herstelplan is nu goedgekeurd door de visitatiecommissie. En sombere gedachtes hoeven we over CIW niet te hebben. De docenten van verschillende cursussen werken uitstekend samen, de toetsing in cursussen is een punt van intensieve aandacht, de matching lijkt succesvol en de beoordeling van de eindwerkstukken verloopt steeds duidelijker volgens criteria die docenten met elkaar delen. En dan is er ook nog een geweldige studievereniging SVContact, met ontzettend betrokken studenten die samen met de docenten en de coördinatoren hard bezig zijn van CIW een topopleiding te maken.

Leo Lentz, onderwijsdirecteur CIW

 

Kort Nieuws

● ● ●

Oproep voor docenten: vraag studenten de Nationale Studentenenquête in te vullen

Alle studenten hebben een uitnodiging gekregen om de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 in te vullen.
 
De NSE is het jaarlijkse onderzoek naar de kwaliteit van opleidingen in het hoger onderwijs. Voor de Universiteit Utrecht is dit een van de belangrijkste feedbackinstrumenten op curriculumniveau, dus een hoge respons is van groot belang. Wilt u daarom uw studenten attenderen op deze enquête?
 
Meer informatie
 

Evaluatiesysteem Caracal is ingevoerd

Caracal is per periode 2 in gebruik genomen om alle cursussen binnen de faculteit te evalueren en de gehele evaluatiecyclus binnen de faculteit te faciliteren. Als voorbereiding daarop zijn vele betrokkenen binnen de faculteit het afgelopen jaar druk bezig geweest met ontwikkeling, optimalisering en invoering van het digitale evaluatiesysteem Caracal.
 
Om alle bij het evaluatieproces betrokken personen en groepen te informeren over hun (soms nieuwe) rol zijn er informatiebrieven verstuurd en inloopspreekuren en trainingen georganiseerd. Deze inloopspreekuren en trainingen zullen gedurende het academische jaar 2013-2014 worden herhaald zodat iedereen goed geïnformeerd is.
 
Wil je meer informatie over het evaluatieproces binnen de faculteit, het jaarschema van evalueren of ben je op zoek naar de handleidingen voor Caracal, kijk dan op de website van ICT en Media.
 
De projectgroep Caracal zal het komende academische jaar verder werken aan de optimalisering van het proces naar aanleiding van de eerste ervaringen.
 
Voor overige vragen kan er gemaild worden naar evaluatie.GW@uu.nl
 

Blackboard

Er wordt binnen Geesteswetenschappen steeds meer op een goede manier gebruik gemaakt van Blackboard bij de cursussen. Met nog een week te gaan tot blok 3 zijn een kwart van alle cursussen al beschikbaar via Blackboard. Studenten kunnen zich op deze wijze alvast voorbereiden op de cursussen die zij gaan volgen.
 
Daarnaast ontdekken steeds meer docenten ook de verschillende interactieve mogelijkheden in Blackboard. Bijvoorbeeld het Discussion Board waarin studenten bestanden met elkaar kunnen uitwisselen, vragen aan elkaar en aan de docent kunnen stellen en natuurlijk met elkaar in discussie kunnen gaan.
 
Lijkt het je leuk om ook meer interactieve tools te gaan gebruiken, maar weet je nog niet precies hoe het werkt? Kom gerust een keer langs tijdens de inloop spreekuren op dinsdag tussen 13.00 – 17.00. Mocht je liever eerst de basis van Blackboard beter willen beheersen, dan kun je je ook aanmelden voor de basistrainingen in week 5, 6 en 7. Aanmelden voor zowel de trainingen als de spreekuren kan via de website.
 
Blackboard tip
Tot slot nog een Blackboard tip. Vele docenten hebben inmiddels een waslijst aan cursussen staan onder “My courses” onder het “My Blackboard” tabblad. Door met je muis naar de rechter bovenhoek van de module “My course” te gaan verschijnt er een tandwieltje. Klik vervolgens op het tandwieltje. Haal vervolgens alle vinkjes, die achter de cursusnaam van de cursussen die je niet meer wilt zien, weg.
 
Hierdoor zullen ze niet meer zichtbaar zijn in het overzicht. Mocht je de cursus toch weer nodig hebben, dan vink je op dezelfde wijze de betreffende cursus weer aan. Uitgebreider uitleg (met video en screenshots) is ook terug te vinden op de "Blackboard docenten community" in Blackboard.
 

Januari 2014

Als deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, klik dan hier voor de online versie.

In dit nummer o.a.
Project vernieuwing Masterfase is van start gegaan

Inhoud

Naslag

Archief

Colofon

Volgende nieuwsbrief
De volgende onderwijsnieuwsbrief Geesteswetenschappen verschijnt op 27 februari 2014.

Vragen?
Neem contact op met Bestuurs- en Beleidsondersteuning (BBO) (Marjolein Boessenkool) M.E.Boessenkool@uu.nl.

Eindredactie & vormgeving
Communicatie en Marketing (C&M)
Annemiek van Gorp en
Didi van Zoeren.

 
 

Onderwijsagenda Geesteswetenschappen

● ● ●

Februari 2014
12 Masteravond (voorlichting voor studenten)
Maart 2014
06 Onderwijsparade
15 Open dag (voorlichting voor scholieren)
31 Matching Liberal Arts & Sciences
April 2014
10 Matching Theater- film- en televisiewetenschap
14 Matching Taal- en cultuurstudies
15 Deadline laatste selectieronde Humanities Honours Programme
15 Matching Geschiedenis
15 Matching Kunstgeschiedenis
16 Matching Wijsbegeerte
16 Matching Communicatie- en informatiewetenschappen
17 Matching Kunstmatige Intelligentie
17 Matching Nederlandse taal en cultuur
-- De kleinere opleidingen van Taal, literatuur en communicatie (TLC) hebben gekozen voor meer individuele trajecten voor de vroege matching.
Mei 2014
01 Inschrijfdeadline voor alle studenten, voor niet- selectieve opleidingen
12 t/m 27 Centrale eindexamens vwo
Juni 2014
10 Matching Kunstgeschiedenis
10 Matching Duitse taal en cultuur
10 Matching Italiaanse taal en cultuur
10 Matching Keltische talen en cultuur
10 Matching Taalwetenschap
10 Matching Religiestudies
10 Matching Kunstmatige Intelligentie
11 Matching Franse taal en cultuur
11 Matching Spaanse taal en cultuur
11 Matching Literatuurwetenschap
11 Matching Communicatie- en informatiewetenschappen
19 Matching Geschiedenis
23 Matching Nederlandse taal en cultuur
23 Matching Liberal Arts & Sciences
24 Matching Taal- en cultuurstudies
24 Matching Wijsbegeerte
25 Matching Muziekwetenschap
26 Matching Engelse taal en cultuur
26 Matching Theater- film- en televisiewetenschap